June 23, 2024

Portal Berita Pekerja Migran Indonesia

Doa Pembuka Rezeki Dari Segala Penjuru

6 min read

JAKARTA – Manusia yang mana yang tidak pernah mengharapkan rezeki yang berlimpah dari Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Baik rezeki yang berupa materi maupun non materi. Adapun rezeki yang berupa materi yaitu seperti kekayaan, uang yang banyak, gaji yang besar serta jabatan yang tinggi. Sedangkan rezeki yang berupa non materi yaitu misalnya kebahagiaan, keselamatan dan kesehatan.

Allah telah menetapkan rezeki masing-masing orang, namun kita juga jangan lupa untuk berusaha dalam mendapatkan rezeki yang telah Allah tetapkan tersebut. Dan sebagai seorang muslim, kita tidak boleh sembarangan dalam menjemput rezeki.

Tentunya harus mengutamakan kehalalan serta keberkahan dari rezeki tersebut. Dengan seperti itu, maka rezeki yang kita dapatkan pun tidak hanya akan bermanfaat di dunia melainkan akan bermanfaat juga di akhirat.  Untuk mendapatkan rezeki tersebut, maka Allah memerintahkan kita tidak hanya dengan usaha tetapi juga harus disertai doa.

Oleh karena itu, dalam menjemput rezeki kita harus memadukan antara doa agar dimudahkan rezeki dengan usaha agar rezeki yang  kita dapatkan melimpah ruah serta halal. Untuk itu kita tidak boleh melupakan doa pembuka rezeki, agar Allah memudahkan usaha yang kita lakukan sehingga sukses dan lancar.

Seperti yang kita ketahui Allah selalu mengabulkan doa hamba-Nya yang bersungguh-sungguh, dan Allah memerintahkan kita untuk meminta apa saja kepada-Nya termasuk dalam urusan harta dan kekayaan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 186 yang artinya:

“ Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.” (QS Al-Baqarah  :186)

Perlu kita tahu dalam bekerja, usaha dan kerja keras saja tidak cukup karena semuanya akan sia-sia tanpa doa. Seperti pepatah orang bijak yang mengatakan “ Usaha Tanpa Doa adalah Sombong dan Doa Tanpa Usaha adalah Kosong”. Semetara Allah memerintahkan kita untuk berusaha dan harus disertai dengan doa pembuka rezeki tentunya.

Bahkan dalam Al-Quran pun ada salah satu surat yang dapat membuka pintu rezeki kita, surat itu adalaah surat Al-Waqiah. Dengan mengamalkan surat Al-Waqiah pada sore hari, kemudian banyak membaca wirid serta memperbanyak dzikir, rajin menyambung tali silaturahim, serta gemar memberikan sedekah, insyaa Allah rezeki kita akan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala.

Selain itu, ada banyak doa yang dapat kita baca untuk membuka rezeki dan kekayaan yang kita inginkan. Untuk lebih lengkapnya, marilah kita simak 17 (tujuh belas) doa pembuka rezeki dari segala penjuru di bawah ini.

 

 1. Terdapat Dalam Surat Al-Maidah Ayat 114

Allahumma rabbanaa anzil ‘alainaa maaidatan minas samaai takuunu lanaa ‘idan liawwalinaa wa aakhirinaa wa aayatan minka warzuqnaa wa anta khairur raaziqiina

Artinya : “ Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit (yang hari turunnya) akan menjadi hari raya bagi kami yaitu bagi orang-orang yang bersama kami dan yang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau, beri rezekilah kami, dan Engkaulah pemberi rezeki yang paling utama.” (QS Al-Maidah : 114)

 

 1. Terdapat Dalam Surat At-Thalaq Ayat 3

Wayarzuqhu min haitsu laa yahtasibu, waman yatawakkal ‘alallahi fahuwa hasbuhu, innallaha baalighu amrihi, qad ja’alallahu likulli syai-in qadran

Artinya : “ Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan) nya. Sesungguhnya Allah akan mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.” (QS At-Thalaq : 3)

 

 1. Terdapat Dalam Surat Al-Qasas Ayat 24

Rabbi innii limaa anzalta ilayya min khairi faqiirun

Artinya : “ Ya Tuhanku sesungguhnya aku sangat memerlukan kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku.” (QS Al-Qasas : 24)

 

 1. Terdapat Dalam Hadist Tirmidzi

Allahummak-finii bihalaalika ‘an haraamika, wa ‘aghninii bifadhlika ‘amman shiwaaka

Artinya : “ Ya Allah cukupkanlah aku dengan yang halal dan jauhkanlah aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karunia-Mu dari bergantung pada selain-Mu.” (HR Tirmidzi)

 

 1. Selanjutnya Juga Terdapat Dalam Hadist Tirmidzi

Allahumma rabbas-samaawaatis-sab’i, wa rabbal ‘arsyil ‘adziim, rabbanaa wa rabba kulla syai-in, wa munzilat-tauraata wal injiila wal quranaana, faaliqal-habba wan nawaa, a’uudzubika min syarra kulla dzii syarra anta aakhidzun binaa shiyatihi, antal awwalu falaisa qablaka syai-un, wa antal aakhiru falaisa ba’daka syai-un, wadzhaahiru falaisa fauqaka syai-un, wal baathinu falaisa duunaka syai-un, iqdi ‘annaddaina waghninii minal faqri

Artinya : “ Ya Allah, Tuhan bagi tujuh lapisan langit, juga Tuhan ‘Arasy yang Agung, Tuhan kami dan Tuhan segala sesuatu. Yang menurunkan Taurat, Injil dan Quran. Yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan menghasilkan buah-buahan. Aku mohon berlindung dengan-Mu daripada kejahatan segala sesuatu yang jahat yang ubun-ubunnya dalam genggaman-Mu. Engkaulah yang awal tiada suatu pun sebelum Engkau. Engkaulah yang akhir, tiada suatu pun yang selepas Engkau. Engkaulah yang jahir, tiada suatu pun yang di atas Engkau. Engkaulah yang bathin, tiada suatu pun yang di bawah Engkau. Tunaikanlah hutangku dan berilah aku kekayaan daripada kefakiran.” (HR Tirmidzi)

 

 1. Terdapat Dalam Hadist Muslim

Allahummaghfirlii, warhamnii, wahdinii, wa’aafinii, warzuqnii

Artinya : “ Ya Allah  ampunilah aku, kasihanilah aku, berilah petunjuk padaku, selamatkanlah aku (dari berbagai penyakit) dan berikanlah rezeki kepadaku.” (HR Muslim)

 

 1. Doa Pembuka Rezeki yang Ketujuh

Alhamdulillahil ladzii razaqanii haadzaa min ghairi haulin minnii wa laa quwwatin, Allahumma baarik fiihi

Artinya : “ Segala puji bagi Allah, yang telah memberi rezeki kepadaku dengan tidak ada daya dan kekuatan bagiku, ya Allah semoga Engkau berkahi pada rezekiku.”

 

 1. Terdapat Dalam Hadist Ibnu Majah dan Ahmad

Allahumma innii as-aluka ‘ilman naafi’an, wa rizqan thayyiban, wa ‘amalan mutaqabbalaan

Artinya : “ Ya Allah sungguh aku memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat (bagi diriku dan orang lain), rezeki yang halal dan amal yang diterima (di sisi-Mu dan mendapatkan ganjaran yang baik).” (HR Ibnu Majah no 925 dan Ahmad 6:305)

 

 1. Doa Pembuka Rezeki yang Kesembilan

Allahumma ak-tsir maalii wa waladii, wa baarik lii fiimaa a’thoitanii wa athil hayaatii ‘alaa thoo’atika, wa ahsin ‘amalii waghfirlii

Artinya : “ Ya Allah perbanyaklah harta dan anakku serta berkahilah karunia yang Engkau beri. Penjangkanlah umurku dalam ketaatan pada-Mu dan baguskanlah amalku serta ampunilah dosa-dosaku.”

 

 1. Doa Pembuka Rezeki yang Kesepuluh

Allahumma innii as-aluka an tarzuqanii rizqan halaalan waasi’an thayyiban min ghairi ta’abin walaa masyaqqatin walaa dhoirin walaa nahsabin innaka ‘alaa kulli syai-in qadiir

Artinya : “ Ya Allah aku minta pada Engkau akan pemberian rezeki yang halal, luas, baik tidak tanpa repot dan juga tanpa kemelaratan dan tanpa keberatan sesungguhnya Engkau Kuasa atas segala sesuatu.”

 

 1. Doa Pembuka Rezeki yang Kesebelas

Allahummaf tahlii abwaabal khairi, wa abwaaba shalaamati, wa abawaabas shihaati, wa abwaaban ni’mati, wa abwaaba barakati, wa abawaabal quwwati, wa abwaabal mawaddati, wa abwaabar rahmati, wa abwaabar rizqi, wa abwaabal ‘ilmi, wa abwaabal maghfirathi, wa abwaabal jannati, yaa arhamarraahimiin

Artinya : “ Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu keselamatan, pintu-pintu kesehatan, pintu-pintu ni’mat, pintu-pintu keberkahan, pintu-pintu kekuatan, pintu-pintu cinta sejati, pintu-pintu kasih sayang, pintu-pintu rezeki, pintu-pintu ilmu, pintu-pintu ampunan dan pintu-pintu surga. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.”

 

 1. Doa Pembuka Rezeki yang Kedua Belas

Rabbighfirlii wahablii mulkan laa yan baghii li-ahadin min ba’dii, innaka antal wahhaab

Artinya : “ Ya Tuhanku ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapa pun setelahku. Sungguh, Engkaulah yang Maha Pemberi.

 

 1. Doa Pembuka Rezeki yang Ketiga Belas

Allahumma yaa ghaniyyu yaa hamiidu yaa mubdi’u yaa mu’iidu yaa rahiimu, yaa waduudu aghninii bi halaalika’an haraamika wakfinii bi fadhlika ‘amman siwaaka wa shallallahu ‘alaa muhammadin wa ‘aalihi wa sallama

Artinya : “ Wahai Allah, wahai Dzat yang Maha Kaya, wahai Dzat  yang Maha Terpuji, wahai Dzat yang Memulai, wahai Dzat yang mengembalikan, wahai Dzat yang Mencintai. Cukupilah kami dengan kehalalan-Mu dari keharaman-Mu. Cukupilah kami dengan anugerah-Mu dari selain Engkau semoga Allah melimpahkan rahmat dan salam atas Junjungan kita Nabi Muhammad, keluarga dan sahabat beliau.”

 

 1. Terdapat Dalam Surat Al-An’am Ayat 95

Innallaha faa liqul habbi wan nawaa yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayyi, dzaalikumullahu fa annaa tu-fakuuna

Artinya : “ Sesungguhnya Allah menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah-buahan. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. (Yang memiliki sifat-sifat) demikian ialah Allah, maka mengapa kamu masih berpaling?” (QS Al-An’am : 95)

 

 1. Terdapat Dalam Surat Al-Jin Ayat 28

Liya’lama an qad ablaghuu risaalaati rabbihim waa ahaathaa bimaa ladaihim wa ahshaa kulla syai-in ‘ada daa

Artinya : “ Supaya Dia mengetahui, bahwa sesungguhnya rasul-rasul itu telah menyampaikan risalah-risalah Tuhannya, sedang (sebenarnya) ilmu-Nya meliputi apa yang ada pada mereka, dan Dia menghitung segala sesuatu satu per satu.” (QS Al-Jin : 28)

 

 1. Terdapat Dalam Surat An-Naba’ Ayat 38

Yauma yaquumur ruuhu wal malaaikatu shaffan laa yatakal lamuuna illaa man adzina lahur rahmaanu wa qaala shawaabaan

Artinya : “ Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bershaf-shaf, mereka tidak berkata-kata, kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan Yang Maha Pemurah; dan ia mengucapkan kata yang benar.” (QS An-Naba : 38)

 

 1. Doa Pembuka Rezeki yang Terakhir

Laa ilaaha illallahul malikul haqqul mubiin

Artinya : “ Tiada Tuhan selain Allah, yang Maha Raja, Maha Benar, dan Maha Nyata.”

Itulah 17 (tujuh belas) doa pembuka pintu rezeki dari segala penjuru yang berasal dari Al-Quran dan Al-hadist. Semua di paparkan secara jelas, semoga setelah membaca artikel ini pengetahuan kita tentang doa pembuka rezeki semakin bertambah.

Sekian pembahasan dari artikel kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan dalam penulisan dan terima kasih telah meluangkan waktunya untuk singgah di artikel ini. Terima kasih dan sampai jumpa. []

Sumber Islamic Base

Advertisement
Advertisement